DDV
 
INFO
BASISDATA
MODELDATA

Welkom op het NHI data portaal!

Het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI) is de gereedschapskist van software en data voor het ontwikkelen van grondwater- en oppervlaktewatermodellen op landelijke en regionale schaal. Binnen NHI wordt toegewerkt naar open data en software. In dit portaal is een begin gemaakt met de ontsluiting van data en kunnen NHI data worden bekeken en gedownload.

In de tabbladen Informatie, Technische uitleg en Disclaimer vind je uitleg en informatie over de beschikbare services en aangeboden data.

NHI is door een consortium van de volgende organisaties mogelijk gemaakt.

De aangeboden gegevens betreffen een eerste selectie van landelijke gegevens die via webservices worden ontsloten. De gegevens zijn grotendeels basisbestanden die beschikbaar zijn bij Alterra Wageningen UR en Deltares en worden gebruikt in NHI-toepassingen.

  1. De basisbestanden (vooralsnog van het LHM 3.02) worden - voor zover beschikbaar - aangeboden in 3 gridgroottes, te weten 25 m, 100 m en 250 meter. De metadata van de gegevens is hier als pdf-bestand te downloaden.
  2. Daarnaast worden diverse model in- en uitvoerbestanden van landelijke en regionale toepassingen beschikbaar gesteld. Let op deze zijn niet versiebeheerd. Voor de laatste versie van deze bestanden is het raadzaam contact op te nemen met de betreffende bronhouders en of consortia.
  3. Aanvullende gegevens zoals uitvoerbestanden van het LHM en diverse ASCII invoer-bestanden van het LHM zijn te downloaden van een speciale data-pagina op nhi.nu

Meer informatie over de applicatie is te verkrijgen via helpdesk.nhi@deltares.nl. Tevens is er een korte handleiding verschenen over het portaal. Deze is hier te downloaden.

Meer weten over NHI?.

De NHI-gegevens zijn als open data beschikbaar (onder andere) als WFS-service. In de dataviewer kunnen data worden bekeken, via Data download kan de gebruiker 1 of meerdere bestanden opvragen voor een interessegebied.

In de dataviewer kan (binnenkort) de bijbehorende metainformatie worden geraadpleegd. Vanuit de dataviewer wordt per datalaag rechtstreeks verwezen naar de WFS-service (binnenkort). De WFS-service kan met elke GIS-applicatie worden geopend. Zie hier hier een korte handleiding.

Via Data Download kan de gebruiker 1 of meerdere datalagen selecteren en een deel van een geselecteerde gegevenssets 'knippen' door een box te tekenen. De gegevens worde in TIF-formaat beschikbaar gesteld. De vector gegevens zijn te downloaden als ZIP-bestand.

De gevolgde procedure alsmede de gehele applicatie zijn in lijn met werkwijze welke door OpenEarth wordt gepromoot, namelijk met open source en open data informatie voorziening naar eindgebruikers. Meer over OpenEarth.

Het gebruik van de website van NHI en de aangeboden dataservices (hierna 'website') is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden. Door bezoek en gebruik van de aangeboden services en gegevens verklaart u kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en daarmee akkoord te gaan.

De website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet. Echter, de website dient slechts voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan de informatie op de website worden ontleend en het gebruik van de website en de aangeboden informatie is voor uw eigen rekening en risico. Noch Deltares, noch andere partijen bij het NHI, aanvaarden enige vorm van aansprakelijkheid - uit welke hoofde dan ook - voor enige vorm van schade (met inbegrip van zaakschade, vermogensschade als gevolg van materiële schade en zuivere vermogensschade) die op enigerlei wijze voortvloeit uit de werking van en/of het gebruik van (informatie op) de website.

Noch Deltares noch andere partijen betrokken bij het NHI kunnen garanderen dat de website virusvrij is of zonder fouten en/of onderbrekingen zal functioneren. De website kan te allen tijde worden gewijzigd door Deltares. Op de website alsmede op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Selecteer Model & Parameter

Geen lagen geselecteerd.